Sławomir Gwiazda - Notariusz w Tarczynie

Wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania najczęstszych czynności notarialnych

Umowa zbycia stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego lub użytkowego

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • w przypadku nabycia w drodze spadku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy lokal został nabyty w drodze np. darowizny, po 1 stycznia 2007 roku,
  zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu,
 • zaświadczenie wspólnoty mieszkaniowej o uregulowaniu opłat czynszowych,
 • dowody osobiste osób biorących udział w czynności (dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego i data jego ważności),
 • w przypadku osób prawnych – numer KRS, umowa/statut spółki i uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości.

Umowa zbycia nieruchomości gruntowej (działki)

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • w przypadku nabycia w drodze spadku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy nieruchomość została nabyta w drodze np. darowizny po 1 stycznia 2007 roku,
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe lub Urząd Gminy),
 • w przypadku gdy przedmiotem zbycia jest jedna z działek objętych księgą wieczystą lub w przypadku braku księgi wieczystej – także wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze (wydaje właściwy Urząd Gminy),
 • zaświadczenie o tym, że działka jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasów lub decyzją, o której mowa art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 • zaświadczenie o tym, że działka znajduje się lub nie na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji,
  dowody osobiste osób biorących w udział w czynności (dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego i data jego ważności),
 • w przypadku osób prawnych – numer KRS, umowa/statut spółki i uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości.

Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • numer księgi wieczystej jeśli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni potwierdzające prawo zbywcy do lokalu,
 • w przypadku, gdy ma być założona księga wieczysta dla spółdzielczego prawa – zaświadczenie Spółdzielni o położeniu i powierzchni lokalu zawierające informację o nr księgi wieczystej dla działki i budynku, w którym znajduje się lokal,
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • w przypadku nabycia w drodze spadku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy prawo zostało nabyte w drodze np. darowizny po 1 stycznia 2007 roku.
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu,
 • dowody osobiste osób biorących w udział w czynności (dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego i data jego ważności),
 • numer KRS osób prawnych.

Poświadczenie dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • zaświadczenie o numerze PESEL oraz ostatnim miejscu zameldowania spadkodawcy (wydaje Urząd Gminy),
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wszystkich osób wchodzących w krąg spadkobierców ustawowych (w przypadku osób, które na skutek zawarcia małżeństwa zmieniły nazwisko – odpis skrócony aktu małżeństwa, w pozostałych przypadkach – odpis skrócony aktu urodzenia),
 • testament (jeśli został sporządzony),
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.

Umowa darowizny nieruchomości gruntowej

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • w przypadku nabycia w drodze spadku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy nieruchomość została nabyta w drodze np. darowizny po 1 stycznia 2007 roku,
  wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe),
 • w przypadku gdy przedmiotem zbycia jest jedna z działek objętych księgą wieczystą lub w przypadku braku księgi wieczystej – także wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze (wydaje właściwy Urząd Gminy).